menusearch
rasanehsaz.ir

گزارش

گزارش
خدمات نرم‌افزاری و مشاوره‌ایخدمات نرم‌افزاری و مشاوره‌ای
شرکت رسانه ساز دانش ، خدمات نرم‌افزاری ، خدمات ، خدمات نرم‌افزاری و مشاوره‌ای ، خدمات مشاوره‌ای ، RFP ، مشاوره ، مشاوره و تدوين ، بهبود روش‌ها و سيستم‌ها ، مهندسی مجدد فرآيندها ، شناخت و بررسی ، تحليل و ارزيابی فرآيندها ، تحلیل و مستندسازی ، طراحی سيستم‌های جامع و يکپارچه ، تحليل و طراحی ، استخراج مستندات ، استخراج فرآیندهای سازمان ، پروژه‌های فناوری اطلاعات ، مديريت و راهبری ، سیستم ساز ، گزارش ساز ، داشبورد ساز ، رسانه ساز دانش ، خدمات مشاوره‌ای شرکت رسانه ساز دانش ، تحلیل و مستندسازی سیستم‌ها ، تحليل و طراحی سيستم‌های جامع ، طراحی ساختار سازمانی ، نظارت بر استقرار راه‌حل‌های فناوری اطلاعات ، راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات ،
441 بازدید، چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۰۱
خدمات هوش تجاریخدمات هوش تجاری - شود؛ مثلا گزارش ، داشبورد، چارت، نقشه، - نهایت یک گزارش تهیه می‌شود که ب - ها و ساخت گزارش ‌ها، داشبوردها و - ی و طراحی گزارش ات با ابزار قدرتمند و - انش بنیان گزارش ‌ساز و داشبورد سا
هوش تجاری BI یک فرآیند تکنولوژی محور برای تحلی داده ها ، BI برای آنالیز و تحلیل داده‌ها ، جمع‌آوری مکانیزه داده‌ها ، ایجاد داشبوردهای تلفیقی و طراحی گزارشات ، ابزار قدرتمند و دانش بنیان گزارش‌ساز و داشبورد ساز آریو ، انتقال دانش و ارائه آموزش و مشاوره ، جمع آوری ، خلاصه‌سازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها ، پیاده‌سازی بسترهای ارتباطی ، مصورسازی داده‌ها ، هوش تجاری فرآیندی مهم و کارآمد ، تبدیل و پالایش داده‌ها از منابع خارج ، قادر به تحلیل ، توسعه و اجرای پرس و جوهای متنوع ، ساخت گزارش‌ها ، داشبوردها و مصورسازی داده‌ها ، پیاده‌سازی انبار داده و خدمات ELT ، شناخت نیازمندی‌ها و استخراج شاخص‌ها ،
584 بازدید، یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۰۱
امکانات کلی سیستم‌ساز آریوامکانات کلی سیستم‌ساز آریو - نی، فنی و گزارش عملکرد توسط کاربر طرا - ز گزارش ‌ساز داشب
ابزار آريو ، Form Generator ، Rasanehsaz ، ابزار قدرتمند آريو ، فرآيند ساز ، فرآيندساز ، فرم‌‌‌‌‌هاي عملياتي ، گزارش‌ساز آريو ، داشبوردساز آريو ، گزارش ساز آريو ، سيستم ساز آريو ، آريو ، مديريت قوانين ، داشبوردساز ، هوش تجاري ، داشبوردساز و هوش تجاري ، گزارش ساز ، گزارش‌ساز ، قوي‌ترين گزارش ‌ساز ، BI ، قوي‌ترين سيستم ساز ، بهترين BPMS ، بهترين فرم‌ساز ، فرم‌ساز ، BPMS ، سيستم‌ساز ، سيستم ساز ، رسانه ساز دانش ،
425 بازدید، چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۰۱
 امکانات فرم‌ساز و موجودیت‌ساز آریو امکانات فرم‌ساز و موجودیت‌ساز آریو - ادآوری گزارش و داشبورد و... - دساز گزارش ‌ساز داشبورد
رسانه ساز دانش ، سيستم ساز ، سيستم‌ساز ، BPMS ، فرم‌ساز ، بهترين فرم‌ساز ، بهترين BPMS ، قوي‌ترين سيستم ساز ، BI ، قوي‌ترين گزارش ‌ساز ، گزارش‌ساز ، گزارش ساز ، داشبوردساز و هوش تجاري ، هوش تجاري ، داشبوردساز ، مديريت قوانين ، آريو ، سيستم ساز آريو ، گزارش ساز آريو ، داشبوردساز آريو ، گزارش‌ساز آريو ، فرم‌‌‌‌‌هاي عملياتي ، فرآيندساز ، فرآيند ساز ، ابزار قدرتمند آريو ، Rasanehsaz ، Form Generator ، ابزار آريو ،
544 بازدید، شنبه سی و یکم اردیبهشت ۰۱
امکانات گزارش‌ساز آریوامکانات گزارش‌ساز آریو - امکانات گزارش ‌ساز آریو - رین ابزار گزارش ‌ساز و داشبورد سا - اخت انواع گزارش ات پیچیده و چند سطحی ب - ‌ها، گزارش سازی و داشبورد سازی - جهت طراحی گزارش ، ورود اطلاعات و همزما
رسانه ساز دانش ، سيستم ساز ، سيستم‌ساز ، BPMS ، فرم‌ساز ، بهترين فرم‌ساز ، بهترين BPMS ، قوي‌ترين سيستم ساز ، BI ، قوي‌ترين گزارش ‌ساز ، گزارش‌ساز ، گزارش ساز ، داشبوردساز و هوش تجاری ، هوش تجاری ، داشبوردساز ، مديريت قوانين ، آريو ، سيستم ساز آريو ، گزارش ساز آريو ، داشبوردساز آريو ، گزارش‌ساز آريو ، فرم‌‌‌‌‌های عملياتی ، فرآيندساز ، فرآيند ساز ، ابزار قدرتمند آريو ، Rasanehsaz ، Form Generator ، ابزار آريو ،
408 بازدید، یکشنبه یکم خرداد ۰۱
چطور گلوگاه‌ها را در فرآیندهای کسب و کار را شناسایی کنیم؟چطور گلوگاه‌ها را در فرآیندهای کسب و کار را شناسایی کنیم؟ - یت را نیز گزارش می‌دهند. - ماید و با گزارش ات و مانیتورینگ‌ه
رسانه ساز دانش ، سيستم ساز ، سيستم‌ساز ، BPMS ، فرم‌ساز ، بهترين فرم‌ساز ، بهترين BPMS ، قوی‌ترين سيستم ساز ، BI ، قوی‌ترين گزارش ‌ساز ، گزارش‌ساز ، گزارش ساز ، داشبوردساز و هوش تجاری ، هوش تجاری ، داشبوردساز ، مديريت قوانين ، آريو ، سيستم ساز آريو ، گزارش ساز آريو ، داشبوردساز آريو ، گزارش‌ساز آريو ، فرم‌‌‌‌‌های عملياتی ، فرآيندساز ، فرآيند ساز ، ابزار قدرتمند آريو ، Rasanehsaz ، Form Generator ، ابزار آريو ، فرآیندهای سازمانی ، کسب و کار ، BPM ، مانیتورینگ فرایند ،
368 بازدید، چهارشنبه چهارم خرداد ۰۱
مقایسه نرم افزار BPMS بیزاجی با سیستم ساز آریو؟مقایسه نرم افزار BPMS بیزاجی با سیستم ساز آریو؟ - شده است. گزارش گارتنر دربارۀ نرم&zwn - ً از قسمت گزارش دهی راضی نیستم. واقعا - قعاً برای گزارش ، سازمان‌دهی نشده - الی نیست. گزارش باید مختصر و زیباتر ب - ر قدرتمند گزارش ساز است که پیچیده
معایب بیزجی ، معایب بیزاجی ، BPMS ، سیستم ساز آریو ، سیستم‌ساز آریو ، سیستم ساز ، سیستم‌ساز آریو ، گزارش ساز ، گزارش‌ساز ، فرم‌ساز ، فرم ساز ، رسانه ساز دانش ، بهترين فرم‌ساز ، بهترين BPMS ، قوي‌ترين سيستم ساز ، BI ، قوی‌ترين گزارش ‌ساز ، داشبوردساز و هوش تجاري ، هوش تجاري ، داشبوردساز ، آريو ، مديريت قوانين ، گزارش ساز آريو ، داشبوردساز آريو ، گزارش‌ساز آريو ، فرم‌‌‌‌‌هاي عملياتي ، فرآيندساز ، فرآيند ساز ، ابزار قدرتمند آريو ، Rasanehsaz ، R ، Form Generator ، ابزار آريو ، ذخیره‌سازی ایمن ، فرایند کسب‌وکار ، گردش کار پویا ، BPM ،
860 بازدید، سه شنبه دهم خرداد ۰۱
کاربرد و روند توسعه هوش مصنوعی در سیستم‌سازکاربرد و روند توسعه هوش مصنوعی در سیستم‌ساز
سیستم‌ساز آریو ، مدیریت کسب و کار ، سیستم‌ساز و گزارش‌ساز BPMS ، سیستم‌ساز و گزارش‌ساز ، BPMS ، رسانه ساز دانش ، هوش تجاری آریو ، داشبوردساز ، گزارش‌ساز ، سیستم‌ساز ، آریو ، مدیریت فرآیند کسب و کار ،
77 بازدید، شنبه بیستم آبان ۰۲
اهمیت کاربرد هوش مصنوعی در طراحی گزارشات نرم افزاریاهمیت کاربرد هوش مصنوعی در طراحی گزارشات نرم افزاری - در طراحی گزارش ات نرم افزاری گزارش ‌ها - به اینکه گزارش ات نرم افزاری از تحلیل - تولید این گزارش ات می‌تواند به بهبود ع - در طراحی گزارش ات نرم افزاری در دن - ها هستند. گزارش ‌های نرم افزاری ی
مدیریت فرآیند کسب و کار ، BPMS ، هوش مصنوعی ، گزارشات نرم‌افزاری ، داشبوردساز آریو ، سیستم ساز آریو ، گزارش ساز آریو ، مدیریت فرآیند ، رسانه ساز دانش ، سیستم ساز آریو ، هوش تجاری آریو ،
65 بازدید، یکشنبه بیست و یکم آبان ۰۲
راه‌اندازی سامانه گزارش‌ساز و داشبوردساز آریو در بانک آیندهراه‌اندازی سامانه گزارش‌ساز و داشبوردساز آریو در بانک آینده - زی سامانه گزارش ‌ساز و داشبوردساز آریو - ده سامانه گزارش ‌ساز و داشبورد ساز آری - ng سامانه گزارش ‌ساز و داشبورد سا - جهت طراحی گزارش ات تخصصی بانکی با انعط
گزارش ساز و داشبورد ساز آریو ، طراحی گزارشات تخصصی ،
46 بازدید، چهارشنبه ششم دی ۰۲